کارگاه / همایش

همایش خود اشتغالی برگزار شد

همایش خود اشتغالی

همایش کارآفرینی برگزار شد

همایش کارآفرینی

چگونه یک کسب و کار موفق راه اندازی کنیم؟ برگزار شد

چگونه یک کسب و کار موفق راه اندازی کنیم؟

اشتغال فردی، خانگی و خانوادگی برگزار شد

اشتغال فردی، خانگی و خانوادگی

شرکت تعاونی کیهان مشاور
اگر بدانید چه می‌خواهید، به آن می‌رسید.
دیااکو